کانال های ارتباطی مرکز پژوهش و توسعه فجر

1-رییس مرکز آقای دکتر مجرد mojarrad.a@fajrco.com

2-کارشناس ارشد مرکز آقای لدنی ladoni.m@fajrco.com

تلفن مرکز پژوهش و توسعه      8و 52171337-061

دورنگار :                                    52171337-061