ردیف

سمت

شماره تلفن

1

رییس تدارکات

061-52121544

2

رییس عملیات انبارها

52171190

3

گروه استعلام گیری

52171325

4

 گروه بررسی فنی

52121543

5

 گروه پیگیری سفارشات

 52121541

6

 بررسی منابع

  52121536

7

 تسویه حساب مالی

   52121533

8

منشی واحد بازرگانی

52121921 

9

اداره ترخیص و ورود کالا 

 52121539 

10

 سرپرست دریافت و صدور

  52171198