چشم انداز شرکت پتروشیمی فجر

برترین شرکت بورسی بازار انرژی در افق 1404

بیانیه ماموریت شرکت پتروشیمی فجر
شرکت پتروشیمی فجر از سال 1382 تاکنون تامین یوتیلیتی شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی را به عهده دارد . در این مسیر به منظور افزایش سود آوری و رضایت ذینفعان جهت کسب سهم بیشتری از بازار هدف ، نسبت به فروش برق مازاد بر مصرف شرکتهای مستقر در منطقه ویژه به کشورهای همسایه اقدام می نماید.

ارزشهای سازمانی شرکت پتروشیمی فجر
رضایتمندی ذی نفعان
مسئولیت پذیری و آینده نگری کارکنان
شفافیت در ارائه گزارش ها
رشد و خلاقیت

اهداف کلان استراتژی شرکت پتروشیمی فجر
ایجاد سودآوری پایدار
افزایش رضایتمندی مشتریان
بهبود زنجیره تولید
توسعه،تعهد و ارتقای مدیریت دانش سازمانی