مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکتی مفهومی است که امروزه در دنیای کسب و کار کاربرد فراوانی دارد و هدف نهایی آن توجه به مسئولیتهای شرکت و پایداری کسب و کار آن است.

شهروندی شرکتی، عمدتا به فعالیتهای بشر دوستانه و توسعه جوامع اشاره دارد؛ در حالی که مسئولیت اجتماعی شرکتها فعالیتهایی فراتر از الزامات قانونی شرکت است و به منظور یکپارچه کردن اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شرکت در راستای استراتژی شرکت انجام شده و به مثابه یک سیستم عمل می کند.