جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی خرید اسید سولفوریک

مناقصه

98/09

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۲۰ مرداد ۱۳۹۸

ریال

عادی

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
امور حقوقی و پیمانها پتروشیمی فجر

 چاپ آگهی در نشریه مناقصه و مزایده 

مناقصه98/09