عنوانشمارهموضوعتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ درج آگهی در روزنامهنوع
98/33 ۲۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ آگهی استعلام خدمات
98/31 ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۱ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/026 ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۱ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
98/027 ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/01 ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/028 ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/020, 021, 022, 023, 024, 025, 029 ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/032 ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/17 ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۵ مهر ۱۳۹۸ آگهی استعلام خدمات
98/30 ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۱۵ مهر ۱۳۹۸ آگهی استعلام خدمات
98/16 ۴ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
98/19 ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۱ مهر ۱۳۹۸ فراخوان
  ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ فراخوان
98/01 ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
97/10 ۵ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
98/08 ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/09 ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/06 ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
  فراخوان
98/16 ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ۶ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
97/20 ۶ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
98/14 آگهی استعلام خدمات